محمدرضا میردامادیان

پشتیبان

رتبه 974 کنکور

مهندسی کامپیوتر کارشناسی /دانشگاه صنعتی اصفهان

امام محمد باقر 1 / معدل 19/43

علیرضا کریمی

پشتیبان

رتبه ۲۸۴۸ کنکور

مهندسی کامپیوتر / دانشگاه اصفهان

دبیرستان اژه ای 3 / معدل 19

مینا انتظاری

پشتیبان

رتبه ۴۴۱۱ کنکور

دندانپزشکی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دبیرستان دانشگاه صنعتی/ معدل 19/36

فاطمه سادات موسوی

پشتیبان

رتبه 9000 کنکور

مامایی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دبیرستان نمونه دولتی مکتبی/ معدل 18/89

نجمه گنجی

پشتیبان

رتبه ۶۴۱ کنکور

پزشکی / دانشگاه کاشان

دبیرستان امام محمد باقر / معدل 19

محمد مهدی رمضانی

پشتیبان

رتبه 1332 کنکور

دندانپزشکی / دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

دبیرستان شهید اژه ای 1 / معدل 19/28

بنیامین ساربانی

پشتیبان

رتبه 975 کنکور

پزشکی / دانشگاه کاشان

دبیرستان اژه ای۲

رویاحقیقی

پشتیبان

رتبه ۱۹۹ کنکور

دندانپزشکی / دانشگاه اصفهان

دبیرستان فرزانگان امین ۱ / معدل ۱۹/۹۰

شاهین فدایی

پشتیبان

رتبه 3054 کنکور

مهندسی بر ق / دانشگاه صنعتی اصفها ن

دبیرستان نمونه دولتی صدر / 17/21

سید علیرضا متین خواه

پشتیبان

رتبه 178 کنکور

مهندسی کامپیوتر / دانشگاه صنعتی اصفهان

دبیرستان تیزهوشان 3 صارمیه / معدل ۱۹/28

فاطمه اسحقی

پشتیبان

رتبه 3054 کنکور

مهندسی صنایع / دانشگاه صنعتی اصفها ن

دبیرستان نیکاهنگ / 19/11

02128427921

0913 542 52 56

epsilong@epsilongroup.ir

epsilongroup.ir

پیشنهاد شما برای ما