کنکوری استرست رو کم کن!

استرس واکنش فیزیولوژیک بدن ما در مقابل هر تغییر، تهدید و فشار بیرونی یا درونی است که تعادل روانی ما را برهم زند.
استرس کنکور میتواند منشا درونی یا بیرونی داشته باشد.
گاهی اوقات یک حس درونی باعث استرس ما می شود به طور مثال زمانی که در ذهن خود حجم درس های باقی مانده را تجسم می کنیم و ان را با زمان باقی مانده مقایسه می کنیم استرس وجود ما را فرا می گیرد.
گاهی اوقات هم عوامل استرس زا از نوع بیرونی هستند به طور مثال بعضی از خانواده به اشتباه فرزند خود را با فامیل و دوستان مقایسه می کنند که این کار اثرات بدی بر روی ان فرد خواهد گذاشت که یکی از ان ها ایجاد استرس در ان فرد است.
اثر بدتر ان ایجاد حس سرخوردگی و مفید نبودن است که ان هم اثرات منفی خودش را دارد که بحث ان در این مقاله نمی گنجد
از همان روز اول که دانش اموز تصمیم به درس خواندن می گیرد استرس کنکور شروع میشود
• آیا من میتوانم این حجم از درس ها را بخوانم؟
•  آیا این درس ها در حافظه من باقی می ماند؟
• اگر در کنکور موفق نشوم چه اتفاقی می افتد؟
باید بدانیم که عوامل زیادی در کنترل استرس کنکور نقش دارند:
• مشخص کردن هدف
• برنامه ریزی صحیح
• تغذیه مناسب
• خواب مناسب
• و…
اولین راه کنترل استرس کنکور مشخص کردن هدف است.
یک فرد کنکوری باید از همان روز اول هدف خود را مشخص کند که چه چیزی میخواهد و متناسب با ان هدف تلاش کند.
یکی از راه های کاهش استرس کنکور برنامه ریزی صحیح است.
زمانی که یک فرد کنکوری همه برنامه هایش مشخص باشد و بداند که فردا قرار است چه کاری انجام دهد تا حدودی از استرسش کاسته میشود و دچار سردرگمی نمیشود.
سعی کنید برنامه ریزی به صورت کتبی باشد؛ همچنین تغذیه و خواب مناسب هم اهمیت زیادی دارند .
بعضی از افراد هستند که باحرف ها و کارهایشان به ما استرس منتقل میکنند باید تاجایی که امکان دارد از این افراد فاصله بگیریم
لازم است که بدانیم استرس کنکور همیشه هم بد نیست.
گاهی اوقات این استرس کنکور تبدیل به یک نیروی محرکه میشود برای اینکه ما را به جلو حرکت دهد اما باید کنترل شود.